مقاله تحليل پايداري و ارايه الگوي گودبرداري در آبرفت دانه ريز جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري و ارايه الگوي گودبرداري در آبرفت دانه ريز جنوب تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبرفت تهران
مقاله GeoSlope
مقاله پايداري گود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: چشمي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده سيدفرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي زيادي بر روي آبرفت هاي تهران با ديدگاه بررسي ويژگي هاي مهندسي اين آبرفت ها و وضعيت سيمانتاسيون در آنها انجام شده، ولي در اين مطالعات کمتر به پديده هايي نظير گودبرداري که بطور مداوم در آبرفت تهران براي پروژه هاي مختلف انجام مي گردد، پرداخته شده است. در اين تحقيق سعي شده با توجه به گسترش آبرفت هاي ريز دانه در جنوب تهران به مطالعه الگوي پايداري گود در قسمتي از اين رسوبات در جنوب تهران پرداخته شود. بدين منظور با توجه به برداشت هاي صحرايي و آزمايشگاهي پارامترهاي مهندسي بخشي از اين آبرفت ها که در محدوده مطالعه مذکور تعريف شده، تعيين و با استفاده از روش مورگنسترن – پرايس که بر پايه فلسفه تعادل حدي بنا شده است، با بهره گيري از نرم افزار GeoStudio تحليل گود انجام شده است. بر اساس نتايج تحليل ها منطقه مورد مطالعه از لحاظ پايداري گود به ۳ ناحيه مجزاي D1،D2 و D3 تقسيم گرديده است.نمودار تغييرات شيب گودبرداري با عمق براي سه ناحيه مشخص شده ارايه گرديده است. بر اين اساس در ناحيه D1 بدليل كمتر بودن ميزان ماسه امكان گودبرداري با ديوار قائم تا عمق بيشتري نسبت به دو ناحيه ديگر وجود دارد. هر چند عمق گودبرداري با ديوار قائم در ناحيه D2 و D3 برابر است ولي در صورت نياز به گودبرداري اعماق بيشتر بدليل وجود لنزهاي ماسه در ناحيه D3 لازم است گودبرداري با شيب كمتري نسبت به ناحيه D2 انجام شود.