مقاله تحليل پيوستگي ژنتيکي ميزان HDL-C در بين ۹۱ خانواده ايراني مبتلا به سندرم متابوليک با روش هاي رگرسيوني Haseman-Elston که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل پيوستگي ژنتيکي ميزان HDL-C در بين ۹۱ خانواده ايراني مبتلا به سندرم متابوليک با روش هاي رگرسيوني Haseman-Elston
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله HDL-C
مقاله ميکروستلايت
مقاله روش هاي رگرسيوني Haseman-Elston

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از اهداف علم اپيدميولوژي ژنتيک يافتن دقيق مکان ژنتيکي در ارتباط با يک فنوتيپ خاص است. گام موثر در اين مسير پر فراز و نشيب، تحليل پيوستگي ژنتيکي اين فنوتيپها و نزديک شدن به مکان ژني آنهاست. روش آماري رايج جهت تحليل پيوستگي ژنتيکي فنوتيپهاي کمي روشهاي رگرسيوني Haseman-Elston يا HE)) است که در حال حاضر هفت نوع از اين روش ها بهطور رايج مورد کاربرد است. تغييرات HDL-C يکي از فنوتيپهاي تعيين کننده سندرم متابوليک است. هدف از نگارش اين مقاله ارايه روش آماري مناسب براي تحليل پيوستگي ژنتيکي صفات کمي و تعيين نواحي ژني موثر در کاهش HDL-C به کمک ميکروستلايت ها در جمعيت ايراني، مقايسه نتايج تحليل پيوستگي ژنتيکي با روش هاي متفاوت HE ميباشد.
مواد و روش ها: افراد مورد بررسي در اين مطالعه از بين شرکت کنندگان در مطالعه قند و ليپيد تهران انتخاب شده اند که شامل ۹۱ خانواده ايراني (۴۹۳ نفر، ۲۳۴ مرد و ۲۵۹ زن)، بوده و انتخاب آنها به اين صورت بوده است که حدقل يک نفر از اعضاي آنها مبتلا به سندرم متابوليک (طبق معيارATP III ) و حداقل دو نفر از اعضاي آنها دچار کاهشHDL-C  بودند، انتخاب شدند. تکثير ۱۲ قطعه مختلف در ۴ ناحيه کروموزومي افراد با استفاده از تکنيکFragment Analysis  انجام گرديد. تحليل پيوستگي ژنتيکي صفت HDL-C با روش هاي رگرسيونيw4,w3,w2, rHE, sHE, oHE  و tHE انجام شد. همچنين نتايج متغيرهاي کمي به صورت (انحراف معيار) ميانگين ارايه، سطح معني داري، ۰٫۰۵ درنظرگرفته شده است. در حين تحليل از نرم افزارهاي مختلفي استفاده شد که عبارت بودند از:  power HE، SPSS، Excel، powerMarker و S.A.G.E.
يافته ها: (انحراف معيار) ميانگين HDL-C در کل افراد برابر mg/dl (11.01)  44.1بود. همچنين نتايج حاصل از ۷ روش رگرسيوني HE نشان داد که در ۴ روش پيوستگي ژنتيکي معني داري بين مکان ژنتيکي ميزان HDL-C با مارکرD11S1998  را در بين خانواده هاي ايراني مبتلا به سندرم متابوليک وجود دارد (P<0.005).
بحث و نتيجه گيري: تحليل ها نشان دادند که هرچه توان آماري روش هاي رگرسيوني HE از لحاظ تئوري بيشتر مي شود، نتايج نزديکتر مي شوند. يافتن اين ناحيه ژني توسط روشهاي مذکور ميتواند راهکار مناسبي براي طراحي مطالعات بعدي به منظور يافتن ژنهاي مستعدکننده کاهش HDL-C باشد.