مقاله تحليل چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: تحليل چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله خدمات برون رساني دانشگاهي
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق توصيفي-پيمايشي، تحليل چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران  (N=1799)بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۰۲ نفر به عنوان نمونه تعيين گرديد که در نهايت حجم نمونه به منظور افزايش دقت مطالعه به ۱۴۰ نفر افزايش پيدا کرد. براي انتخاب نمونه در مرحله اول به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از ميان ۳۰ دانشکده کشاورزي ايران، ۱۰ دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه اي با انتساب متناسب از ميان اعضاي هيات علمي اين دانشکده ها نمونه مورد نظر تعيين گرديد. ابزار تحقيق، پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد (۰٫۷۹ تا ۰٫۸۳). داده هاي با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که در رابطه با رتبه بندي چالش هاي پيش روي خدمات برون رساني دانشگاهي، از ميان ۲۸ گويه، کافي نبودن ارتباطات دانشگاه ها با موسسه هاي مختلف و فقدان حمايت کافي از فعاليت هاي دانشگاه از جانب سازمان هاي مختلف به ترتيب در بالاترين اولويت ها قرار داشتند. همچنين بر اساس نتايج تحليل عاملي، پنج عامل ارتباطي، نهادي، مديريتي، اقتصادي و هيات علمي در مجموع حدود ۶۶٫۴۶۸ درصد از کل واريانس را تبيين نمودند.