مقاله تحليل ژنتيکي عملکرد و برخي از صفات هم بسته در ژنوتيپ هاي پنبه آپلند (.Gossypium hirsutum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تحليل ژنتيکي عملکرد و برخي از صفات هم بسته در ژنوتيپ هاي پنبه آپلند (.Gossypium hirsutum L)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله تجزيه و تحليل ژنتيکي
مقاله ترکيب پذيري
مقاله عمل ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاليشاه عمران
جناب آقای / سرکار خانم: فهميده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ۶ ژنوتيپ از پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L.) به صورت طرح تلاقي دي آلل يک طرفه (۶×۶) تلاقي داده شدند. در سال ۱۳۸۴، والدين و نتاج F1 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات پنبه هاشم آباد گرگان از نظر صفات زراعي و عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس بيانگر وجود تفاوت هاي ژنتيکي معني دار بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه از نظر عملکرد، ارتفاع بوته، وزن قوزه، تعداد شاخه رويا و زودرسي بود. هم چنين، همبستگي بين عملکرد پنبه با صفاتي چون ارتفاع بوته، تعداد شاخه رويا، زودرسي و وزن قوزه معني دار بود. بر اساس نتايج تجزيه دي آلل، صفاتي چون ارتفاع بوته، تعداد شاخه رويا و ضريب رسيدگي (زودرسي) تحت کنترل واريانس افزايشي ژن، و صفات عملکرد و وزن قوزه تحت تاثير اجزاي افزايشي و غالبيت ژن بودند. والدهاي V.S.O، Coker.349 و No:200 بهترين ترکيب شونده عمومي براي افزايش عملکرد و وزن قوزه، و والد Bulgar539 بهترين ترکيب شونده عمومي براي بهبود زودرسي شناسايي شدند. هيبريدهاي Coker.349×No:200 و Asland×No:200 بيشترين ترکيب پذيري خصوصي را براي عملکرد نشان دادند. فراواني آلل هاي غالب و مغلوب براي صفات مورد مطالعه در تعادل نبود. مقدار درجه غالبيت براي تمام صفات بزرگ تر از يک (d>1) بود. فراواني ژن هاي غالب در ژنوتيپ هاي والديني از ژن هاي مغلوب بيشتر بود. بر اساس نتايج اين تحقيق، افزايش عملکرد پنبه با بهره گيري از هر دو اثر افزايشي و غير افزايشي ژن ها حاصل مي شود. براي اين منظور، در برنامه هاي آتي استفاده از انتخاب دوره اي به منظور افزايش پتانسيل مواد ژنتيکي و تجمع ژن هاي مطلوب افزايشي، و نيز بهره برداري از واريانس غالبيت از طريق توليد ارقام هيبريد توصيه مي شود.