مقاله تحليل کارايي نسبي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد با کاربرد TOPSIS, DEA فازي و AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل کارايي نسبي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد با کاربرد TOPSIS, DEA فازي و AHP
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله تحليل پوششي دادهها
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع احمدآبادي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري دمنه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر حاصل مطالعه پژوهشي است که بر کارايي گروه هاي آموزشي مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد صورت گرفته است. بر اساس نگرش سيستمي به کارايي گروه ها، نخست نهاده ها و ستاده هاي عملکردي آنها تعريف شده و با استفاده از تکنيک TOPSIS و در فضاي فازي، درجه اهميت آنها سنجيده شده است. امتيازات نهايي کارايي با طراحي مدل هاي رياضي ارزيابي کارايي در دو بعد آموزشي و پژوهشي مبتني بر DEA و در نهايت ترکيب امتيازات با AHP استنتايج گرديد. دسته بندي گروه هاي شانزده گانه در قالب چهار گروه بر حسب امتيازات آموزشي و پژوهشي آنها و تفسير چگونگي توزيع امتيازات از موارد ديگري بود که نتايج مفيدي را به تصوير کشيد. همچنين آن دسته از گروه ها که تمرکز خود را بر کارايي آموزشي جلب نموده اند، در مقايسه با گروه هاي متمرکز بر حوزه پژوهشي، امتيازات نهايي بهتري را از آن خود نموده اند.