مقاله تحليل کمانش سرجنگي کامپوزيتي تحت فشار خارجي و نيروي محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تحليل کمانش سرجنگي کامپوزيتي تحت فشار خارجي و نيروي محوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرجنگي کامپوزيتي
مقاله کمانش
مقاله ساخت
مقاله روش رشته پيچي
مقاله آزمايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندري جم جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به تحليل، ساخت و تست کمانش يک سرجنگي کامپوزيتي، تحت بارهاي فشار خارجي و نيروي محوري پرداخته شده است. در ابتدا تغييرات زاويه و ضخامت در طول يال سرجنگي کامپوزيتي تعيين و با توجه به معيار هاي به هم ريختگي آرايش الياف و دور ريز مواد اوليه، طرح بهينه جهت پيچش سرجنگي بدست آمده است. سپس سرجنگي توسط نرم افزار المان محدود، مدل سازي و تحت تحليل استاتيک و کمانش به روش مقادير ويژه قرار گرفته و اثرات تغييرات زاويه و ضخامت در طول يال سرجنگي بررسي و زاويه بهينه بدست آمده است. با درنظر گرفتن زاويه بهينه از نظر فرآيند ساخت، سرجنگي کامپوزيتي ساخته شده و سپس با طراحي و ساخت تجهيزات آزمون فشار از بيرون، سرجنگي تحت آزمون قرار گرفته است. نتايج تجربي با نتايج حاصل از مدل المان محدود مورد مقايسه قرارگرفته، تا کارآيي اين نتايج در پيشگويي رفتار کمانشي سرجنگي کامپوزيتي تعيين گردد.