مقاله تحليل کمانش ورقهاي مستطيلي FGM به روش مربعات ديفرانسيلي اصلاح شده در معرض توزيع غير يکنواخت بارهاي درون صفحه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تحليل کمانش ورقهاي مستطيلي FGM به روش مربعات ديفرانسيلي اصلاح شده در معرض توزيع غير يکنواخت بارهاي درون صفحه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش
مقاله مواد FGM
مقاله ورق ايزوتروپيک
مقاله روش جديد ديفرانسيل اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مهرآبادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضريب کمانش صفحات مستطيل شکلي که از مواد FGM ساخته شده اند، به کمک روش مربعات ديفرانسيلي اصلاح شده، محاسبه مي شود. ابتدا معادله حاکم بر کمانش ورق محاسبه و سپس بر اساس روش مربعات ديفرانسيلي اصلاح شده، مشتقات موجود در معادله تبديل به مقادير تابع، در نقاط شبکه داخل ناحيه، حل مي گردند. در ادامه، معادله تبديل به يک مسئله مقدار ويژه خواهد شد که با محاسبه مقادير ويژه، ضريب کمانش به دست مي آيد. در حل مساله دو نوع حالت بارگذاري براي شرايط مرزي تکيه گاه ساده و گيردار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين اثر ثابت قانون تواني بر ضريب کمانش، مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، در حالتي که جنس ورق ايزوتروپيک باشد، نتايج اين روش با نتايج به دست آمده از راه حلهاي تفاضلات متناهي و المان محدود مقايسه و بررسي مي شود. اين حقيقت نشان مي دهد که روش مربعات ديفرانسيلي اصلاح شده براي به دست آوردن بارهاي کمانش صفحات مستطيلي تحت نيروهاي توزيع شده غير يکنواخت براي شرايط مرزي مختلف روش بسيار مناسبي مي باشد.