مقاله تحليل کمانش ورق مستطيلي ارتوتروپيک و غير ايزوتروپيک به روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته (GDQM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحليل کمانش ورق مستطيلي ارتوتروپيک و غير ايزوتروپيک به روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته (GDQM)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش
مقاله ورق ارتوتروپيک
مقاله غير ايزوتروپيک
مقاله روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهت نيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، کمانش ورق هاي مستطيلي ارتوتروپيک و غير ايزوتروپيک تحت توزيع مختلفي از بارگذاري هاي فشاري محوري مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا معادلات حاکم بر کمانش ورق ايزوتروپيک اعمال و سپس با استفاده از روابط مربوط به رفتار مکانيکي مواد مرکب، معادلات حاکم کمانش بر ورق غير ايزوتروپيک به دست آورده مي شود. با اعمال روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته (GDQM) بر معادلات کمانش تحت شرايط مرزي مورد نظر، يک مجموعه معادلات مقدار ويژه حاصل گرديده که به منظور بدست آوردن ضريب نيروي کمانشي يک برنامه کامپيوتري در نرم افزارMATLAB  به نحوي که تاثير پارامترهايي مانند جنس ورق کامپوزيتي، نسبت طول به عرض ورق، تعداد لايه ها، زاويه چيدن لايه ها، نوع بارگذاري و شرايط مرزي به صورت تکيه گاه گيردار و ساده در آن لحاظ شده باشد، نوشته شده است. در اين تحقيق بارگذاري هاي متفاوت يکنواخت تک محوري و دو محوري، خطي و سهمي شکل متغير در راستاي طولي و عرضي ورق اعمال شده است. همچنين مقايسه رفتارکمانش براي ورق ارتوتروپيک و غير ايزوتروپيک نيز صورت گرفته است. نتايج حاصل از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته (GDQM) با نتايج گزارش شده از حل رايلي – ريتز و حل اجزاي محدود به کمک نرم افزار ANSYS 8.0 مقايسه و تاييد شده است.