سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت حاتمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این م قاله به معرفـی روشـهای مدلسـازی و تحلیـل کنتـرل کننده های سیستم توزیع قدرت و نسل جدیـدی از ابزارهـای مبتنی بر الکترونیک قدرت که برای بررسی پایداری و کیفیـت پخش توان در شبکه های توزیـع ولتـاژ پـایین مـورد اسـتفاده دارند، پرداخته شده است . روش کنترل جدیدی که مبتنـی بـر اندازه گیری ولتاژ بوده و نیازی به سنجش توان راکتیـو نـدارد پیشنهاد شده است .
عملکرد ایـن روش کنتـرل در دو نـوع تجهیـز کنتـرل کننـده سیســتم قــدرت یعنــی جبــران کننــده اســتاتیکی توزیــع ( D-STATCOM ) و نگهدارنده دینامیکی ولتاژ ( DVR )ارائـهشده است . تحلیل ها و شبیه سـازی هـا بـرای ایـن نـوع روش کنترل بـرای دو سیسـتم پیشـنهادی بـا اسـتفاده از نـرم افـزارPSCAD/EMTDC انجام شده است . با توجه به نتایج بدستآمــده فابلیــت و توانــایی روش کنتــرل در پاســخ سیســتم بــه نوسانات ولتاژ ناشی از تغییرات بار و یا بروز خطا در سیستم، نشان داده شده است .