سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اردلان – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انستیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در
کوروش هلاکویی نایینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انستیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در
اریک نوجی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انستیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در
رونالد لاپورته – دانشگاه علوم پزشکی تهران – انستیتو تحقیقات بهداشتی – دپارتمان سلامت در

چکیده:

زمینه و اهداف : تفاوت چشمگیر تعداد مرگ و مصدومیت در زلزله های مختلف، حتی با بزرگی یکسان، نیاز به بررسـی عوامـل موثر را ایجاد میکند . هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر سازه ای و برخی خصوصیات فردی در وقوع مرگ و صدمات ی است که در ارتباط مستقیم با زلزله ۵ دیماه ۱۳۸۲ بم روی داده اند . روش بررسی : در یک مطالعه مقطعی ۴۲۰ خانوار ساکن منطقه زلزله زده بم در روزهای نوزدهم و بیستم پس از زلزله بـا روش نمونه گیری خوشه ای مبتنی بر موقعیت جغرافیایی بررسی شدند و اطلاعات مربوط به اعضاء خـانواری کـه در زمـا ن زلزلـه در داخل ساختمان قرار داشتند از نظر خصوصیات ساختمان و بروز مرگ و صدمات سرپایی و بستری جمـع آوری شـدند . تحلیـل داده ها با نرم افزار STATA 8.0 و با استفاده از رگرسیون لجستیک Multinomial انجام گرفت .
یافته ها : در این مطالعه ۲۰۸۹ نمونه، شامل ۱۰۸۹ مرد ۵۲,۱) درصد ) و ۱۰۰۰ زن ۴۷,۹) درصد ) بررسی شدند . در این موارد، ۳۶۹ مورد مرگ ) ) ۱۷٫۷%, CI95%:14.3-21.1% و ۱۲۲ مورد ) ) ۵٫۸%, CI95%:4.5-7.1% مصدومیت منجر به بستری و ۳۱۹ مورد مصدومیت سرپایی ) ) ۱۵٫۳%, CI95%:12.6-17.8% در ارتباط مستقیم با زلزله روی داده بود . عوامـل مـو ثر بـر بــروز مــرگ عبــارت بودنــد از : تخریــب ســاختمانOR=6.49, CI95%:3.70-11.24 (ســن زیــر ۶ سال ،(OR=4.43CI95%:2.53-7.76) و سن ۵۶-۶۵ سالOR=2.53, CI95%:1.29-4.90عوامل موثر بر بروز مصدومیت بـستری عبـارت بودند از : تخریب ساختمان ) ) OR=3.49, CI95%:2.07-5.81 ، سن زیر ۶ سـال (OR=7.09, CI95%:3.49-14.29) و سـن بالای ۶۵ سال ) ).OR=8.49, CI95%:4.09-17.81 عوامل موثر بر بروز مصدومیت سرپایی عبارت بودند از : تخریب سـاختمانOR=2.09, CI95%:1.34-3.28 )OR=2.80سن زیر ۶ سال، (OR=14.87, CI95%:8.93-25.02) سن ۵۵-۴۶ سال (OR=1.71) CI95%:1.44-2.85خطاهای استاندارد برآورد تحلیل حاضر از تحلیل با رگرسیون لجستیک Binomial بیشتر بود.
نتیجه گیری : بر اساس یافته های این مطالعه عوامل موثر بر مرگ، مصدومیت بستری و سرپایی تخریب کامل ساختمان و سـن پایین و بالا بودند . این مطالعه اولین مطالعه اپیدمیولوژی تحلیلی است که به بررسی عوامل موثر بر مـرگ و صـدمات در کـشور زلزله خیز ایران پرداخته است و از تحلیل آماری ذکر شده استفاده کرده است . روش تحلیل آماری چند متغیره عوامل مـوثر بـر مرگ و مصدومیت نیازمند بررسی ییشتر است .