سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدنعمت اله موسوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رسول کشتکار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
اسماعیل مهدی پور – کارشناس ارشد وزارت بازرگانی

چکیده:

کشاورزی از نظر اقتصاد ی فعال یتی همراه با ر یسک است . برای تعیین نحوه تاث یر نهاده ها بر روی ر یسک تول ید مطالعه ای بر روی باغداران پسته کار در استان فارس انجام شد . داده ها ی مورد استفاده از ٦٠ نفر از باغداران این استا ن و با استفاده از نمونه گ یری ساده تصادف ی بدست آمد . برا ی تعیین اثرات ر یسکی نهاده های مختلف بر روی تولید از روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیر ۲ خطی استفاده شد . ضریب تعیین R برای برازش جزء قطعی تابع تولید تصادفی تعمیم یافته ۳۸ درصد است که تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل در مدل توجیه شده است . نتایج حاصل از تخمین جزء تصادفی تابع در مرحله دوم نشان داد که آب مصرفی، کود شیمیایی و سن درخت پسته رابطه غیر مستقیم با ریسک تولید دارند . همچنین آب مصرفی ، کود حیوانی، کود شیمیایی و نیروی کار ، بیشترین تأثیر مستقیم بر میانگین تولید دارند . سن درخت پسته تأثیر منفی بر مقدار تولید دارد .