سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
اسداله علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
قاسم حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

سرما مهمترین عامل تعیین کننده در توزیع گونه ها روی زمین است. همچنین یکی از عوامل تهدیدکننده عملکرد محصولات باغی است.به علت غیر بومیبودن ارقام مختلف درختان میوه آسیب پذیری آنها مخصوصا به سرمای دیررس بهاره بیشتر است. تلاشبرای مقابله با سرما به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد به طوری که رومیان به این امر واقف بوده و در صدد مقابله با سرما بر آمده اند . ا زآن زمان به بعد با وجود گسترش متدهای مختلف مخافظت از سرما یخزدگی حتی در مناطق نیم گرمسیری همچنان یکی ازعوامل تهدید به شمار می رود. تلاش های تحقیقاتی عمدتا مصروف توسعه روشهای حفاظت، تاخیر انداختن گلدهی، ایجاد مقاومت به سرما و مکانیسم یخزدگی بوده است. با وجود ای تلاش ها حسارت سرمازدگی تخفیف جزیی یافته است و صدمه یخبندان همچنان تهدید اصلی است.
صدمات یخزدگی پاییزه و زمستانه در مناطق سردسیر و یخ زدگی بهاره جوانه و گلها و سر شاخه ها د رمناطق معتدله از اهمیت زیادی برخوردار است. تاثیر دمای پایین بر گیاهان از چندین زاویه توسط محققا مختلفی مرور شده است. به هر حال کاهش دما زیر نقطه بحرانی منجر هب خزدگی برون سلولی و آسیب به اندامهای حیاتی گل و حتی کیفیت میوه می شود. عوامل موثر در مقاومت به سرمای دیررس بهارهتاخیر در گلدهی است که یک خصوصیت ژنتیکی است ولی به شدت تحت تاثیر نوسانات دمایی بعد از رفع رکود، رطوبت و تغذیه و قدرت رشد درخت قرار دارد. وقوع سرمازدگی بهاره متوسط هر ده سال یک بار صورت می گیرد و این فرصت مناسبی را برای بازدید و یادداشت برداری درمورد شدتخسارت در خصوص مکان و ارقام مختلف درختان میوه و در نهایت بهره برداری عملی از آنها فراهم می سازد.