سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سقائی – دانشجوی دوره دکترا رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، هواپیمایی جمهوری

چکیده:

هوا در کل یه امور زندگ ی انسان دخالت کامل دارد و از قرن ها پیش انسان در پ ی آن بوده است که آنرا شناخته و پدیده ها ی مختلف آنرا پ یش بینی نما ید . از اینرو علم هواشناس ی شروع گرد ی ده و رو به تکامل گذاشته است . شاید بیش از همه تراف یک هوا یی با شرا یط هواشناس ی اقل یم ی ارتباط دارد . تمام خدمات پر هز ینه ادارات و ایستگاههای هواشناس ی با توجه به توسعه روز افزون خطوط هوا یی و بر پا ی ه اطم ینان و ا یمن ی ای ن شاخه از ترافیک قرار گرفته است . لذا خلبانان با یستی به نوع هوا ی مس یر پرواز، نوع وضع یت جو ی در مقصد، هوا ی فرودگاههای فرع ی، هوا ی محل زمان پرواز، وضع یت باد در حالت اوج گ یری آگاه ی کامل داشته باشند تا پرواز ی توام با آسا یش و آرامش برا ی مسافران فراهم آ ید . در راستای موضوع فوق این مقاله تهیه و امیدوار است نتا یج و پیشنهادات ارائه شده بتواند مؤثر واقع شوند