سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی طالبی – نظام ایمنی هسته ای کشور – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

برای بیان آسیبهای زیستی پرتوها و ارائه یک تصویر جامع ا ز اثرات بیولوژیکی آنها، بویژه اثرات درهای پایین و همچنین برای مونتیتورینگ آنها در مواد غذایی و نمونه هایی محیطی، نیاز به بالا بردن فرهنگ عمومی و رعایت استانداردهای محلی و محیطی است . لذا حفاظت رادیواکولوژیک محیط و ایجاد شرایط سه گانه «Wholesomeness» و «ICRP» در کاربری پرتوها و پرتودهی مواد غذایی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . هر چند تاثیرات قطعی و احتمالی پرتوها و بررسی آسیبها و ریستکهای حاصله کار چندان ساده ای نیست . لکن بررسی پرتوزایی محلی و منطقه ای در جهت بهداشت عمومی، از وظایف ارگانهای خاص است. نا مکانیسمهای سرطانزایی پرتو (Oncogensi) اثرات و رالتی، سطوح دز، اثرات اتفاقی و دیررس، بویژه اثرات دزهای کم یونیزان، در ایمنی همگانی مورد بررسی قرار گیرند . برای ارزیابی سطوح رادیونو کلیدهای محیطی در آب دریاها، ذرات معلق رسوبات و عموامل زیستی، ضرورت داشتن یک اطلاعات مبنا واضح است، و بالنبع نمونه برداری اصولی و آماده سازی نمونه ها و روشهای آنلیز و ابزار اندازه گیری ویژه ای مورد نیاز خواهند بود تا (Contour maps) های لازم در توزیع رادیوئو کلئیدها در مناطق مورد مطالعه ترسیم گردد. بنابراین بررسی سطوح زمینه Pu(239+240) و ۱۳۷Cs ،۹۰ Sr ،۳H در آب، رسوبات و عوامل زیستی در آبها همجوار، مبنای کار تحقیقاتی در این مبحث خواهند بود . این روش می تواند در ارزیابی حوادث رادیولوژیک من طقه ای و بویژه دفن پسمانهای مایع و آزمایشهای هسته ای و حتی در مواقع اضطراری و شرایط بحرانی، نقش راهگشای داشته باشد.