سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی افشاری – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی
محسن یزدانیان – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

کنترل بیولوژیکی یکی از مهمترین اجزای مدیریت تلفیقی آفات است که در آن از پارازیتوییدها و شکارگرها که جزیی از اکوسیستم های طبیعی به شمار می روند، استفاده می گردد . محیط نامناسب و شرایط سـخت ایجـاد شـده توسـط فعالیـت هـای کشاورزی، باعث کاهش زنده مانی دشمنان طبیعی و از جمله پارازیتوییدها می گردد . با ورود روش های ملکولی به عرصـه ی تحقیقات حشره شناسی، این روش ها در زمینه ی حفاظت و حراست از دشمنان طبیعی و افزایش کـارایی کنتـرل بیولـوژیکی نیز مورد استفاده قرار گرفتند . الکتروفورز آنزیم ها و روش های مبتنی برPCR مانند SSCP،RAPD،AFLP،RFLPو آنالیز میکروساتلایت ها از جمله روش های ملکولی مورد استفاده در مطالعات حشره شناسی کشاورزی و اکولوژی هستند . شناسایی گونه های مخفی، شناخت تفا وت های بین پارازیتوییدهای بومی و غیربـومی و پـرورش پارازیتوییـدها مثـال هـایی از مواردی هستند که در آن ها از روش های ملکولی استفاده شده است . روش های نـوین مـورد اسـتفاده در کـشاورزی مـدرن، محیط نامناسبی را برای پارازیتوییدها ایجاد می نمایند . این اقدامات مدیریتی، با تغییرات سریعی که در زیست محیط به وجود می آورند، باعث نابودی اکوسیستم ها، جوامع و جمعیت های طبیعی می گردند . در حال حاضر، با توجه به حمایت روزافـزون افکار عمومی از کشاورزی سازگار با محیط زیـست ( کـشاورزی بـوم شـناختی ) توسـعه ی سیـستم هـای اکولـوژی محـور در مدیریت آفات مورد توجه قرار گرفته اند . در این راسـتا، دسـت کـاری زیـستگاه از طریـق فـراهم نمـودن غـذاهای مکمـل و کمکی، ایجاد تغییرات میکروکلیمایی و پناهگاه در مجاورت گیاهان زراعی، عدم خـاک ورزی یـا خـاک ورزی حفـاظتی، کاشت گیاهان پوششی، بر جای گذاشتن بقایای گیاهی در مزرعه، کشت مخلوط و استقرار ردیف هـایی از گیاهـان زراعـی در مجاورت زمین های زراعی، رهیافتی است که به منظور افز ایش قدرت زنده مانی پارازیتوییدها در مزارع انجـام مـی شـود . هماکنون اعتقاد بر این است که برای افزایش اثر دست کاری زیستگاه در حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها، تکنیـک هـای ملکولی باید با مطالعات مزرعه ای تلفیق شوند .