سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید زارع پور فیروزآبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک – ساخت وتولید – دانشگاه آزاد اسلامی نج
حسام شاه علی – کارشناس مهندسی ساخت وتولید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اسماعیل سلطانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک – ساخت وتولید – دانشگاه آزاد اسلامی نج

چکیده:

در این مقاله به مطالعه وبررسی تاثیر پارامترهایی همچون سرعت برشی ، نرخ پیشروی ونوع ابزار بر دمای منطقه برش در ماشینکاری آلیاژ EN-AC 48000 به روش های تحلیل های آماری پرداخته شده است. برای انجام آزمایشات ازآرایه استاندارد ۲۷ L تاگوچی به عنوان آرایه اقتصادی برای مطالعه فاکتورها وتعاملات بین فاکتورها استفاده شده است. تعداد آزمایشات با انجام دو تکرار جمعًا ۵۴ آزمایش می باشد . آلیاژ EN-AC 48000 یکی از آلیاژ های مهم در صنعت به شمار می آید . ماشینکاری این آلیاژبه علت ایجاد لبه انباشته وفرسایش اب ز ار بسیارحائز اهمیت است. دمای منطقه برش از عوامل موثر بر ساختار متالوژیکی ، عمر ابزار و توان مصرف ی می با شدکه در این تحقیق به روش مادون قرمز IR اندازه گیری می شود .در مقاله حاضر از سه نوع ابزار مخصوص تراشکاری آلیاژهای آلومینیوم شامل کاربایدروکش دار (CD1810)CVD کارباید بدون پوشش H10 والماس پلی کریستال (CD10)PCD استفاده شده است . بررسی تاثیر فاکتورها وتعاملات بین آنها توسط آنالیز ANOVA انجام شده و پارامترهای موثر واهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است . مقادیر بهینه فاکتورها نیز بوسیله آنالیز S/N در مورد خروجی های آزمایش بیان شده اندو همچنین مدل رگرسیون برای پیش بینی دمای منطقه برش و تستهای صحت به منظوربررسی درستی مدل مربوطه ارائه شده است.