سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدکمیل طیبی – دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
آزیتا شیخ بهایی – کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
احمد گوگردچیان – دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورهای اسلامی نیز،تجارت به عنوان راه حلیبرای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. لذا این کشورها باید با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد، زمینه های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فرآهم کنند، همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه ، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا به کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نمایند.بدین لحاظ برای شناسایی ساختار اقتصادی، تجاری کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،هدف این مقاله بر تحلیل تحولات تجاریو سرمایه انسانی در این کشورها و آثار ایجاد شده بر رشد اقتصادی آنها متمرکز می شود.