سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محسن قابل فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
ایران کشوری بااقلیم نیمه خشک و خشک است که درمعرض تغییرا ت اقلیم جهانی درسالهای اخیر دچارمشکلات حادی نظری خشکسالی و کمبود منابع آب به شدت موردتوجه دست اندرکاران صنعت آب کشورقرارگرفته است ازاین رو انجام پروژه های مدیریت منابع آب نظیرپروژه های سخت سد موردتاکید می باشد باتوجه نیاز مبرم کشور به مدیریت منابع آب و تسریع درساخت پروژه های آبی نظیر سدسازی نیاز به روشهایی برای کاهش تاخیرات ساخت درچنین پروژه های مهم احساس میشود دراین تحقیق مروری برکاربرد مدیریت ریسک درکاهش تاخیرات ساخت پروژه های سد سازی پرداخته شده است