سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزیزالدین – کارشناس ارشد زمین شناسی -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
احسان صباغیان – کارشناس ارشد آمار – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

چکیده:

استان سمنان با قرارگیری در محدوده جغرافیائی ١٦ ۳۵ تا ۱۹ ۳۷ عرض شمالی و ۵۲ ۵۱ تا ۵۷۰۲ طول شرقی ،محل استقرار گسلهای بنیادی فراوانی است که زون ساختاری ایران مرکزی را از زون البرز جدا می نمایند.بررسیهاحاکی از وجود بیش از ٦٤ گسل مهم در پهنه استان است که حدود ١٦ عدد از آنها دارای سابقه لرزه خیزی بوده وبه عنوان چشمه های لرزه زای مهم در منطقه شناخته می شوند. بررسی زمین لرزه های باستانی و تاریخی وهمچنین تحلیل آماری زمین لرزه های دستگاهی روی داده در پهنه استان به روش آمار ناپارامتری وانطباق نتایج حاصله با چشمه های لرزه زای معرفی شده، چشم انداز تازه ای را در ارتباط با مدل لرزه خیزی استان سمنان آشکار می سازد.