سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

برای پهنه بندی خطر زمین لغزش و تهیه نقشه آن با استفاده از روش نیلسن مطالعه موردی در حوزه آبخیز حسین آباد کالپوش واقع در شمال شرق شهرستان شاهرود انجام شد. در منطقه فوق ابتدا پس از تعیین حدود حوزه همراه با عملیات صحرایی و با استفاده از جی.پی.اس کلیه زمین لغزشهای منطقه به ثبت رسیده و نقشه پراکنش نقطه ای و سطحی آن تهیه شد. سپس براساس اصول روش نیلسن در پهنه بندی خطر زمین لغزش نقشه شیب در سه کلاس ۰-۵،۵-۱۵ و بیشتر از ۱۵ درصد و نقشه زمین شناسی (نقشه واحدها یا نهشته های لغزشی) در سه کلاس واحدهای لغزش کم یا بدون لغزش، واحدهای لغزشی و واحدهای مستعد روانگرایی تهیه شده است. بر مبنای روش نیلسن از مقایسه و تلفیق دو نقشه شیب و نقشه واحدهای لغزشی، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با پنج پهنه پایدار، عموما پایدار، بطور متوسط پایدار، بطور متوسط ناپایدار و مناطق مستعد روانگرایی تهیه شده که مساحت زمین لغزش در هر یک از پهنه های ذکر شده به ترتیب ۳۶۲،۲۷،۴۱،۱۳ و ۱۱۲ هکتار می باشد. نتایج بیانگر این است که روش نیلسن در منطقه قابل توصیه نمی باشد برای اینکه مساحت منطقه عموما پایدار علیرغم انتظار از مساحت زمین لغزش در پهنه بطور متوسط پایار بیشتر بوده و مساحت زمین لغزش در پهنه پایدار نیز تقریبا قابل توجه می باشد که از جمله اشکالات این روش در منطقه محسوب می شود.