سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل ملکش –

چکیده:

مبادله فرآورده های نفتی در بازارهایی نظیر سنگاپور، خلیج فارس، مدیترانه،ایتالیا، آمریکاو … که مراکز مهم پالایشی دنیا می باشند صورت می گیرد . این رساله با ت مرکز روی بازار فرآورده ب ه بررسی قیمت و نوسانات قیمتی آن در آسیا ( بازارهای سنگاپور و خلیج فارس ) می پردازد . سنگاپور مهمترین مرکز تجاری و قیمت گذاری فرآورده در آسیا بوده و قیمت این بازار به عنوان مبنائی برای بازارهایی چون خلیج فارس، چین، ژاپن و … می باشد . تجارت فرآورده در بازار سنگاپور تحت قراردادهای تک محموله، مدت دار، سلف،سواپ وآتی صورت گرفته و بازارهای غیر رسمی چون سلف و سواپ نسبت به بازار بورس ( با قراردادهای آتی و خیاری ) دارای رشد بیشتری بوده اند . خلیج فارس همچون سنگاپور صادرکننده خالص فرآورده بوده و نقش بارزی در تأمین عرضه جهانی نفت دارد . اما این منطقه در قیمت گذاری نفت بخصوص فرآورده های نفتی نقش بسیار ضعیفی داشته و ً عمدتا قیمت های سنگاپور ملاک عمل فروشندگان این منطقه قرار می گیرد .
بازارهای خلیج فارس و سنگاپور دارای نوسانات قیمتی یکسان بوده و مهمت رین عوامل نوسانات قیمت د ر دوره ٢٠٠٠ـ ١٩٩٦ عبارتند از :
-١ عوامل مؤثر برتقاضا : عواملی چون بحران شرق آسیا، شرایط آب وهوایی، محدودیت های وارداتی در برخی کشورها و … با تغییر در تقاضای فرآورده دلیلی برای نوسانات قیمت بودند .
-٢ عوامل مؤثر بر عرضه : قوانین زیست محیطی، اف زایش ظرفیت پالایشگ اهی، ذخ یره سازی،آربیتراژ وهمچنین تعمیرات و تعطیلی پالایشگاه ها با تغییر عرضه موجب تغییرات قیمت شدند .
-٣ عوامل هزینه ای : تغییرات قیمت نفت خام ونرخ کرایه حمل مهمترین عوامل هزینه ای در نوسانات قیمت فرآورده های نفتی سنگاپور وخلیج فارس بودند .