سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – دکترای مکانیگ گرایش تبدیل انرژی- استادیار
مبین لشکری – دانشجوی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی به هعنوان یک منبع اصلی انرژی به خاطر ترکیبات شیمیایی غنی آن به سرعت در حال گسترش است. گاز طبیعی به عنوان سوخت نیروگاه ها گرمایش ساختمانها و غیره آلودگی کمتری نسبت به سوختهای فسیلی دیگر ایجاد می کند. از گاز طبیعی همچنین برای تولید مواد شیمیایی از جمله کود شیمیایی استفاده می شود. گاز طبیعی در فشار بسیار بالا از میادین استخراج می شود. اگزرژی فشاری این گاز مقدار زیادی است که متاسفانه درحال حاضر درکشور ما با استفاده از شیرهای اختناق این انرژی تلف می شود و از آن هیچگونه استفاده ای نمی شود. هدف از این تحلیل برآورد میزان اگزرژی (قابلیت کاردهی) گازهای خروجی از یک میدان گازی می باشد و بعنوان نمونه محاسبات برای میدان گازی شانول در جنوب استان فارس با دبی خروجی۱۵*۱۰^۶ (مترمکعب) در هر ساعت انجام گرفته است. قابلیت کاردهی برای دو فرآیند آنتالپی ثابت (فرآیند اختناق) و انتروپی ثابت محاسبه شده است. مقایسه دمای بدست آمده بعد از فرآیند آنتالپی ثابت با مقادیر عملی اندازه گیری شده تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد.