سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد علی نژاد – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
نادر منتظرین – استاد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
ابراهیم دامنگیر – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
سینا ثمربخش – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل افزایش راندمان پروانه نیمه مخروطی° ۵+ با حفظ هد ثابت نسبت به پروانه استوانه ای در فن قفس سنجابی با استناد به نتایج بدست آمده از آزمایش لیزر (LDA)و شبیه سازی جریان به کمک نرمافزار پرداخته شده است. ابتدا اعتبار و توانایی های نرم افزار با استفاده مقایسه نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی در مورد دو پروانه استوانه ای و نیمه مخروطی ° ۵+ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مشاهداتی برای تحلیل میدان جریان سیال به سبب جستجوی علل این افزایش راندمان صورت گرفته است که عبارتند از، چگونگی توزیع سرعت در مقاطع مختلف، بررسی جریان برگشتی پشت دهانه ورودی ، مقایسه میزان یکنواختی جریان خروجی از دو پروانه مذکور و در نهایت بررسی جریان برگشتی نزدیک زبانه می باشند. نتایجی که از این مشاهدات بدست آمده شامل موارد ذیل می باشد، استفاده از پروانه مخروطی با زاویه مثبت° ۵+، سبب خروج عمده جریان از مقطع ° ۳۶۰ شده که در این صورت جریان مسیر کمتری را تا دهانه خرجی طی کرده و نتیجتا با افت کمتری همراه خواهد بود، طول جریان برگشتی در پروانه نیمه مخروطی کمتر بوده، جریان خروجی از پروانه ها که به صورت جت و دنبالهمی باشد، در پروانه نیمه مخروطی یکنواخت ترمی باشد که اختلاط این جریان در حلزونی با افت کمتری همراه خواهد بود و در نهایت جریان برگشتی نزدیک زبانه در دو پروانه تقریبا یکسان بوده و تاثیری بر روی افزایش راندمان نداشته است.