سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نوید خادمی – عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران،
امیر مسعود المطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران،
مصطفی بابا بیک – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران،
کامبیز بهنیا – عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران،

چکیده:
آسیبپذیری شبکههای حمل ونقل، مفهومی است که بهتازگی در مباحث ترابری مطرحشده است و عمری حدود یک دهه دارد.مفهوم آسیب پذیری نهتنها منظر ایمنی در شبکه ی حملونقل، بلکه ازنظر کیفیت خدمتدهی در شبکه و افت عملکرد و کاهش تقاضای ناشی از آن نیز موردبررسی قرار میگیرد. در مطالعاتی که تاکنون راجع به آسیبپذیری در شبکهی حملونقل اتفاق اعتاده ا ست، دلایل متفاوتی بهعنوان علل خرابی در شبکه در نظر گرفته شدهاند که عبارتند از: زلزله، سیل، سونامی، گردباد، توفان، کولاک شدید، انفجار، رانش زمین، فرسودگی شبکه، خطاهای انسانی و حملات نظامی. همچنین مکانیزمهای خرابی متفاوتی مانند مکانیزم چهارخانه-مبنا، مکانیزم کمان منفرد و مکانیزم خرابی توأم پراکنده چند کمان وجود دارد که هرکدام از پژوهشهای برر سی شده در این مقاله، یکی از انواع این مکانیزمها را در نظر گرفتهاند. روشهای تحلیل و معیارهای سنجش هم در این پژوهشها با توجه به شرایط انتخابشدهاند. در این مقاله سعی میشود ضمن معرفی دستاوردهای محققان درزمینهی آ سیبپذیری شبکه حملونقل، با توجه به انواع دلایل و مکانیزمهای خرابی و سایر عوامل، پژوهشهای انجامگرفته دستهبندی شوند. درواقع هدف این پژوهش، ارائهی الگوریتمی است که محققین و متخصصین توسط آن بتوانند برای مکانیزم خرابی خود با تو جه به عوا مل خرابی موجود، مقالات و مطالعات مفیدی را درزمینهی تحلیل آسییییبپذیری، انتخاب و موردبررسی قرار دهند