سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده فاطمه موسوی – کارشناس ارشد شهرسازی
اسماعیل شیعه – استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران
کامبد امینی حسینی – استادیار پژوهشکده بین المللی زلزله شناس و مهندسی زلزله

چکیده:

مقاله حاضر با هدف تحلیل آسیب پذیری کالبدی – فضایی شهر در بحران ناشی از زلزله به مطالعه موردی یکی از شهرهای شمالی ایران، چالوس می پردازد. به همین منظور با تدوین شاخصها و معیارهایی که متاثر از ویژگی های کالبدی – فضایی می باشند و با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، به تهیه نقشه های مکانی هر یک از شاخصها و درنهایت به ترکیب آنها پرداخته شد. با عنایت به اینکه شاخصهای متعدد کالبدی – فضایی در آسیب پذیری شهر در بحران ناشی از زلزله متاثر و هر یک از این شاخص ها تاثیر مثبت و یا منفی و میزان تاثیر آنها نیز متفاوت است همچنین برخی از شاخص ها کمی و برخی کیفی می باشد. پس از تبدیل داده های کیفی به کمی با استفاده از روش مقیاس دو قطبی، بهنرمالایز خطی و به وزن دهی (اهمیت گذاری) به روش AHP (تحلیل سلسله مراتبی) پرداخته و پس از آن با روش مجموع وزین ساده به تحلیل آسیب پذیری کلیه مناطق شهر پرداخته است. مقاله پیش روی درصدد ارائه سیستمی منعطف ساده منطقی و قوی جهت تحلیل آسیب پذیری کالبدی – فضاییمناطق مختلف شهر با توجه به هر یک از معیارها و زیر معیارهای موثر در آسیب پذیری است.