سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

در استخراج معادن، ابعاد قطعات سنگ خردشده بعد از هر سیکل آتشباری یکی از پارامترهای موثر بر راندمان آتشباری محسوب می-شود. ابعاد خردایش سنگ بر اساس اندازه دهانه سنگشکن ورودی کارخانه فرآوری تعیین میگردد. بنابراین این پارامتر میتواند برای تمامی پارامترهای حفاری و آتشباری محدویت ایجاد کند. به عبارت دیگر سایر پارامترهای حفاری و آتشباری تابعی از ابعاد خردایش هستند. در این مقاله برای بررسی تاثیر پارامترهای عمق چال، قطر چال، ارتفاع پله، فاصله ردیفی چال، بارسنگ، خرج ویژه و طول گل گذاری بر ابعاد خردایش سنگ، از دادههای آتشباری ۵ معدن استفاده گردید. این دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک رابطه بین این پارامترها و ابعاد خردایش ارائه گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در بین پارامترهای فوق ارتفاع پله بیشترین و فاصله ردیفی چالها کمترین تاثیر را بر ابعاد خردایش دارد. در نهایت جهت اعتبارسنجی رابطه ارائه شده از دادههای واقعی یک معدن استفاده گردید. نتایج این اعتبارسنجی نشان داد که دادههای حاصل از مدل و دادههای واقعی از مطابقت بالایی برخوردار هستند.