سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رسوب ناشی از فرسایش حوزه های آبخیز از مهمترین مشکلات مدیریت حوزه های آبخیز است. تحلیل آمار رسوب دهی حوزه های آبخیز مبتنی بر روشهای آماری یکی ازروش های مهم بررسی روند رسوب زایی در حوزه های آبخیز است. در این مطالعه آمار رسوب دهی ایستگاه قلعه شاهرخ در دوره زمانی ۱۳۴۹-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی و روند تغییرات آن نشان داد سری مشاهداتی دارای روند کاهشی است که در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. با این وجود ، ترسیم نمودار تجمعی سری استاندارد شده وجود دو دوره منفاوت را نشان می دهد. سه آزمون مقایسه میانگین ها، مقایسه واریانس ها ومقایسه تابع توزیع احتمال با استفاده از ازمون های ناپارامتری نشان می د هد بین دو سری مشاهداتی اختلاف معنی داری از لحاظ میانگین ، انحراف معیار و تابع توزیع فراوانی وجود دارد. این موضوع، به ویژه تفاوت واریانس دو گروه بیانگر تغییرات شدید رسوب دهی به دلیل تغییرات مداوم کاربری اراضی در گروه دوم (چند سال اخیر) است که اهمیت مدیریت کاربری اراضی حوزه های آبخیز را نشان میدهد.