سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار گروه هوافشا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه تهران
محمد افتخاری یزدی – گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران

چکیده:

در این مقاله مدا سرعت در ناحیه گذرش یک جریان لایه مرزی دو بعدی تراکم ناپذیر بودن گرادیان فشار به صورت آماری بررسی شده است. بدین منظور، نتایج حاصل از حل عددی معادلات پایداری سهموی شده (PSE) غیر خطی بر روی یک میدان پایه دو بعدی حاصل از حل معادلات بلازیوس مورد استفاده قرار گرفته آن. حل عددی معادلات از روش فشرده انجام شده است.بدین ترتیب برای اولین بار تابع چگالی احتمال سرعت یک نقطه ای، تابع توزیع احتمال در جهت عرضی و تابع همبستگی برای ناحیه گذرش در یک گذرش طبیعی بدست امده اند. نتایج حاصلنشان گر تفاوت بسیار زیاد این توابع با توابع نظیر خود در جریان کاملاً آشفته است که ناشی از ناهمسانگردی و ناهمگنی شدید توزیع سرعت و غالب بودن ساختارهای وابسته (coherent structures) در ساختار کل جریان در این ناحیه است که در مدل سازی جریان های گذرا باید مد نظر قرار گیرد. در ضمن تابع چگالی احتمال سرعت یک نقطه ای بهنجار شده نوعی رفتار خود تشابهی نشان میدهد.