سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید مشهد میقانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

باتوجه به نقشی که ناپیوستگی ها درپایداری حفریات سطحی و زیرزمینی بخصوص حفریات کم عمق دارند ارایه یک مکانیسم مشخصی که براساس اصول علمی عدم قطعیت موجود درپارامترهای هندسی و مکانیکی آنها را به حداقل برساند ازدیرباز موردتوجه مهندسین قرارگرفته است استفاده ازامارواحتمالات دراین مکانیسم به جهت تناسبی که ازحیث نوع داده ها یمربوطه دارد بیشترین توجه را به خود جل بکردها ست تکنیکهای مختلف امارواحتمالات درمراحل مختلف برداشت داده ها روشهای تحلیل و ارایه نتایج مورداستفاده قرارگرفته اند دراین مقاله چگونگی استفاده ازاین روشها را درمورد شیروانیهای سنگی و تونلهای کم عمق مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل ازکاربرد آن درمعدن روباز سرب و روی عمارت اراک و یکی ازتونلهای دفاعی بیان شده است روش ارایه شده دراین مقاله جمع اوری اطلاعات اضافی را ایجاب نمی کند و تنها برپایه داده هایی است که معمولا دراکثر پروژه های عمرانی و معدنی درمحیطهای سنگی برداشت میشوند دراین روش بااستفاده ازتوزیع اماری داده ها درروش شبیه سازی مونت کارلو میتوان موارد زیررا تعیین کرد: درصد وقوع گسیختگیهای مختلف صفحه ای ، گوه ای و …. /احتمال تشکیل بلوکهای ناپایداربه ابعادمختلف /احتمال ریزش بلوکهای بند ۲