سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بختیار خدری تاژان – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردست
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و آبخیزداری کشور
سیدحمیدرضا صادقی – ا ستادیار و مدیرگروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تر

چکیده:

بررسی و برآورد وضعیت سیل از ضروتهای اساسی در مدیریت حوزه های آبخیز جهت توسعه پایدار به شمار می رود. در تحقیق حاضر حوزه آبخیز شهرستانک کرج که از حوزه های آبخیز سد کرج به حساب می آید از نظر سیل خیزی و پارامترهای موثر درایجاد سیل مورد بررسی قرار گرفته است. این حوزه با مساحت ۱۴۴۰۰ هکتار ابتدا بر اساس واحدهای هیدرولوژیک به ۱۴ زیر حوزه تقسیم شده است سپس ۲۶ پارامتر هیدرولوژیکی، اقلیمی، فیزیوگرافی برای ۱۴ زیرحوزه بعنوان پارامترهای مستقل محاسبه و تعیین شده است و شاخص سیل خیزی، دبی با دوره برگشت ۱۰۰ ساله به دبی با دوره برگشت ۱۰ ساله Q100/Q10 بعنوان متغیر وابسته برای هر کدام از زیر حوزه ها تعیین شده است. بررسی مقادیر شاخص سیل خیزی نشان داد که زیرحوزه شماره ۳ با شاخص سیل خیزی ۴۴ دارای بالاترین مقدار می باشد و توجه ویژه ای را می طلبد. برای کاهش تعداد و تعیین تاثیرگذارترین متغیرهای مستقل نیز آزمون تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفت و ۱۰ فاکتور به عنوان فاکتورهای مهم که ۹۹/۹۷% تاثیر را شامل می شوند معرفی گردیده است