سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
غلامرضا نوروزی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
کامران مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

مقاومتویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القایی از جمله روشهایی هستند که در مرحله اکتشافات تفصیلی جهت شناسایی محل کانیسازی سولفیدی و فلزی زیرسطحی مورد استفاده قرار میگیرند. در این تحقیق، مطالعات ژئوفیزیکی به دو روش پلاریزاسیون القاییIP) و مقاومتویژه الکتریکیRS) در منطقه شاهسلیمانعلی در جنوب بیرجند در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمدهاست. واحدهای سنگی منطقه بیشتر از نوع ولکانیک شامل داسیت، آندزیت ،پیرکسن آندزیت و توفهای دگرسانشده میباشند. مطالعات اولیه زمینشناسی و پترولوژیکی، بر احتمال وجود کانسارهای سولفیدی در منطقه دلالت داشته و در این راستا، مطالعات ژئوالکتریک بر روی محدودههای مشخصشده، با استفاده از آرایش دوقطبی- دوقطبی به انجام رسیده است. در این تحقیق با تحلیل آماری و مدلسازی مستقیم و معکوس دادههای مقاومتویژه و بارپذیری حاصل از پروفیل اصلی برداشت در منطقه و مقایسه نتایج ایندو، نقاط آنومالی احتمالی برای کانیسازی مس در عمق مشخص گردیدهاند