سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – کارشناس آبیاری ، سازمان آب و برق خوزستان – معاونت بهره برداری سد و نیروگ

چکیده:

بهره برداری بهینه از مخازن سدها در گرو برنامه ریزی ها در گام های زمانی کوتاه مدت وبلند مدت می باشد. بطور کی بهره برداری مخازن سدها وابسته به مقادیر آورد رودخانه ها می باشد. مقادیر آب ورودی به مخازن سدها با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی و شرایط متفاوت آب و هوائی ، متفاوت می باشد. لذا توجه وشناخت پارامترهای متاثر در بهره برداری که در این مطالعه صرفا مقادیر آورد رودخانه کارون بزرگ در مقاطع سدهای مخزنی کارون۳ ، شهید عباسپور و دز می باشد مورد تحیل قرار گرفته است.در این تحیل ابتدا آورد رودخانه کارون بزرگ در مقاطع مورد مطالعه در مقیاس های زمانی ساعتی وروزانه در طول آمار مشاهداتی جمع آوری و ضمن بررسی وتصحیح آمار موجود ، اطلاعات موردنیاز در مقیاس زمانی ۱۰ روزه ، ماهانه و فصی استخراج وتحیل های مورد نیاز اعمال گردیده است.