سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

داریوش مختاری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
ایرج صالح – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه به بررسی آثار خشکسا لی دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ بر وضعیت اشتغال ، درآمد و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز مهاجرت و امنیت غذایی خانوارهای ر وستایی منطقه سیستان پرداخته است . جهت انجام مطالعه ضمن بهره گیری از یک چارچوب مفهومی، از طریق تکمیل ۳۳۲ پرسشنامه، داده های مورد نیاز جمع آ وری شد و با استفاده از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج مطالعه نشان می دهد که تأثیرخشکسالی بر خروج دائمی نیروی کار از بخش کشاورزی و م هاجرتهای روستائی بسیار اندک بوده، درآمد اغلب خانوارها از بخش کشاورزی کاهش قابل توجهی یافت ه و میزان سرمایه گذاری در بخش نیز تنزل یافته است . روند کاهشی که در تعداد دام خانوارها طی سالهای اخیر اتفاق افتاده در سالهای پس از خشکسالی بهبود نیافته است . در رابطه با تأمین نیازهای خوراکی، ۹۵/۵ درصد خانوارهای مورد مطالعه پس از وقوع خشکسالی صرفاً در حد سی ر شدن مواد غذایی در اختیار داشته اند . جهت مقابله با پدیده خشکسالی در منطقه راهکارهای مختلفی پیششنهائ شده است .