سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تیوراد – کارشناس پروژه – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
سعید ضیایی – مدیر پروژه پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران
مریم سیدی – کارشناس پروژه پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران
مجید رئوفی راد – مشاور پروژه پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکانیک ایران

چکیده:

امروزه، برای تولید نیرو بـه دلایـل مختلـف از جملـه کـاهش تلفات انـرژی در شـبکه توزیـع و خطـوط انتقـال و ضـریب اطمینان بیشتر در تولید، توجـه بسـیاری بـه تولیـد پراکنـده و غیرمتمرکز شده است که برای این منظـور طراحـی و سـاخت میکروتوربین ها در سرتاسر دنیا بـه عنـوان یکـی از روشـهای نوین تولید برق بصورت غیرمتمرکز مورد استفاده قرار گرفتـه است . این مساله به تازگی در کشور ما نیز مـورد توجـه واقـع شده و گامهای نخستین جهت طراحی و ساخت آن، برداشـته شده است . در این مقاله شبیه سازی سیالاتی، دمایی و آلودگی اتاق احتراق مورد نیاز به منظور طراحی یـک نمونـه عملـی از میکروتوربین، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . بـه منظـور کاربردی تر نمودن تحقیق انجام شده، مدل با اسـتفاده از گـاز شهری و گاز کپسول به عنوان مهمتـرین سـوختهای متـداول، مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت . نتـایج محاسـباتی بصـورتکانتورهای سرعت و دمـا و نیـز توزیـع فشـار و محصـولات احتراقی، در سرتاسر اتاق احتراق ارائه شده است .