سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
میدا صالحی پور – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
فریده عظیمی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
در این مطالعه به بررسی عملکرد شاخصهای خشکسالی اقلیمی SPI و خشکسالی آب شناختی SWSI بااستفاده از داده های باران سنجی و هیدرومتری برای ارزیابی شدت خشکسالی و پهنه بندی آن در استان خوزستان در منطقه حوزه بتوند پرداخته شده است.در این تحقیق به بررسی اثرات خشکسالیهای هیدرولوژیکی بر کیفیت آب رودخانه بتوند پرداخته میشود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع اسنادی و تحلیل روابط آماری بر روی داده های بارش، ذخیره برف، دبی و مخازن سدها میباشد و برای این منظور از نرمافزارهای S-PLUS ، Mini Tab ، Excel و HMS استفاده شده است. نتایج حاصل از خشکسالی اقلیمی طی دوره های آماری سالهای (۱۳۸۷-۱۳۴۵) محاسبه شده به کمک شاخص SPI نشان میدهد که سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۷۵ به عنوان خشکترین سالهای دوره آماری میباشند که سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۶۵ مرطوبترین سالهای حوضه میباشند. نتایج حاصله از محاسبه شاخص SWSI در این بخش نشاندهنده سالهایی است که از نظر هیدرولوژیک دارای خشکسالی میباشند. سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۶۵ با مقادیر SWSI که به ترتیب برابر ۳/۷ و ۲/۸۱۶ است مرطوبترین سالهای حوضه از لحاظ هیدرولوژیک میباشند و سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۵ نیز به ترتیب دارای مقادیر SWSI برابر با ۲/۹۵- و ۲/۶- هستند شدیدترین خشکسالی هیدرولوژیک را دارند. در انتها همبستگی بین مقادیر SPI و SWSI سالانه بیانگر همبستگی بالایی (۰/۸۴) بین این دو شاخص میباشد.