سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حمید حیدری مکرر – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
مرضیه علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده:
صنایع تبدیلی بخش مهمی از فرآیند تولید در بخش کشاورزی است که به کمک تکنولوژی مازاد تولید را به ارزش افزودهتولید کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از امکانات و قابلیت هایموجود در روستاها، نقش موثری در توسعه روستایی نیز ایفا می کند. در ان راستا هدف از این پژوهش تحلیل اثراتکالبدی- زیست محیطی فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان بردسکن می باشد. روش تلقیق در اینپژوهش به صورت تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- میدانی (پرسشنامه) و جستجو در پایگاه هایاینترنتی می باشد که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های مکانی از نرم افزار ArcGIS10 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بعد کالبدی، دهستان جلگه بالاترین میانگین (۳/۱۴) و دهستان درونه (۱/۸۷) پایین ترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده اند و در بعد زیست محیطی نیز بالاترین میانگین متعلق به دهستان کوهپایه (۴/۵۱) و پایین ترین میانگین مربوط به دهستان جلگه با میانگین وزنی ۴ بوده است.