سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
هادی زارع خورمیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه یزد
آناهیتا رشتیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:
مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که دربرگیرنده ذخایر ژنتیکی متنوعی از گونه های گیاهی است. در این تحقیق سعی بر شناخت اثر شدتهای مختلف چرا بر تنوع و غنای گونه ای مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک ایران شده است. نتایج نشان می دهدکه در مناطق خشک با تغییر شدت چرا از کم به متوسط غنا و تنوع کاهش معنیداری ندارد اما مراتع مناطق نیمه خشک در شدت چرای متوسط نیز کاهش معنیداری در تنوع و غنا نشان داده اند بنابراین اکوسیستمهای مناطق خشک دارای پایداری بیشتری نسبت به چرا هستند.