سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی –
رضا اشتری –
مهدی محمدآبادی –

چکیده:

مکانیک شکست، بررسی فرایند رشد ترک در یک قطعه تحت حوزه معین تنش می باشد. با فهم مکانیزم شکست در سنگ ها می توان در طراحی سازه های سنگی با کنترل رشد ترک، کاربرد های فراوانی یافت. میزان مقاومت ماده در برابر جوانه زنی و پیشرفت ترک، چقرمگی شکست نامیده می شود و به عنوان مهم ترین پارامتر ترک در مکانیک شکست مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تعیین مقدار چقرمگی شکست مواد تست های ویژه ای بر روی نمونه های ترکدار صورت می پذیرد. یکی از تست های متداولچقرمگی شکست مواد سنگی تست بارگذاری کششی بر روی نمونهCNSR می باشد که توسطاستاندارد ISRM معرفی و تایید شده است. در این تحقیق یک مدل اجزاء محدود سه بعدی از این قطعه مدل سازی و تحلیل شده، به دنبال آن پارامترهای موثر نوک ترک استخراج شده اند. بررسی روند تغییرات این پارامتر ها در کلیه نقاط جبهه ترک و با افزایش طول ترک به منظور فهم مکانیزم شکست صورت پذیرفته است.