سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
ابوالفضل خلخالی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
محسن خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
مطالعات این مقاله برروی بهینه سازی چندهدفی قوطی جاذب انرژی با مقطع مربعی که حاوی شیاری برروی یک وجه آن می باشد متمرکز شده است برای این منظور درابتدا با استفاده از نرم افزار LS-DYNA/Explicit مدلسازی اجزا محدود انجام و بادرنظرگرفتن محل شیار و عمقهای مختلف رفتارمچالگی این نوع جاذب انرژی بررسی و با استفاده ازنتایج حاصل جدولی از داده ها تولید می شود درمرحله بعد از این داده ها برای اموزش و آزمایش شبکه عصبی با استفاده از نرم افزار GEvoM جهت دستیابی به یک مدل ریاضی برای بیان قابلیت جذب انرژی و نیروی بیشینه مچالگی استفاده می شود درادامه از روابط ریاضی بدست آمده برای بهینه سازی چندهدفی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک استفاده شده و منحنی پارتو برای میزان انرژی جذب شده و نیروی بیشینه مچالگی به عنوان توابع هدف با عملکرد متضاد ارایه می شود نتایج بدست آمده روابط جالب و سودمندی را درطراحی بهینه نمایش میدهد که تنها با استفادها ز به کارگیری بهینهسازی چندهدفی مدل ریاضی استخراج شده از نتایج حل اجزا محدود قابل استخراج است.