سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صابرماهانی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران-کارشناس مهندسین
منچهر لطفی نمین – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

به علت نامعینی و تغییرپذیری ذاتی پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک و خطاهای اندازه گیری و تقریب های موجود در مدل های تحلیل، تحلیل پایداری شیروانی ها یک پدیده احتمالی می باشد. در تحلیل احتمالی پایداری شیروانی ها، جهت پارامترهای ورودی تغییرپذیر یک توزیع احتمالی بدست می آید و می توان احتمال وقوع ضرایب اطمینان محتلف و یا احتمال گسیختگی شیروانی مورد نظر را بدست آورد. به علت عدم آشنایی عمیق طراحان با حل تحلیلی-احتمالیمسائل روش ساده شبیه سازی برای رسیدن به جواب های احتمالی بسیار کارآمد خواهد بود. در روش شبیه سازی مونت کارلو با نموه گیری تصادفی از توزیع احتمالی پارامترهای ورودی ضریب اطمینان کحاسبه می گردد و با تکرار نمونه گیری می توان ضرائب اطمینان ممک الوقوع(محتمل) را در دفعات بسیار محاسبه نمود و سپس تویع احتمالی نتایج حاصله را بدست آورد. با فرض توزیع شبیه نرمال برای پارامترهای ورودی مشخص می گردد که توزیع احتمالی ضریب اطمینان نیز متقارن و شبیه نرمال بوده و میانگین مود و نما بر هم منطبق می باشند. ضریب اطمینان محاسبه شده از وش قطعی نیز که با استفاده از میانگین داده های ورودی محاسبه گردیده است در تمامی تحلیل ها تقریبا منطبق بر میانگین توزیع احتمالی ضریب اطمینان می باشد.