سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

دکتر مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد علی عبازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی
ابراهیم برجی دولت آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی

چکیده:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات است که یکی از مهمترین آنها اطلاعاتی است که از طریق سیستم حسابداری و صورت مالی شرکت ها حاصل می شود.نسبت های مالی ابزر مهمی برای تحلیل گران مالی هستند که با استفاده از صورت های مالی و سایر اطلاعات، زمینه لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بنگاه های اقتصادی فراهم می کنند.
تحقیقات گذشته بیشتر به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سال مورد بررسی می شود. هدف مذکور به وسیله متغیرهایی همچون نسبت جاری، گردش کل دارایی ها، حاشیه سود خالص، نرخ بازده سرمایه گذاری،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود مورد آزمون قرار گرفته است.این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است.در این پژوهش از آزمون های همبستگی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد استفاده گردیده است. همچنین برای بررسی میزان تاثیر هر یک از نسبت های مالی برنسبت قیمت درآمد از آزمون رگرسیون استفاده شده است.