سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فروغی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
فرزاد حقیقی راد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع؛ مدرس سازمان مدیریت صنعتی تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوری های نوین در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شناخت موانع توسعه فناوریهای نوین و ارتباط ساختاری میان آنها می تواند زمینه رشد را در صنعت کشور فراهم سازد. اما عمده پژوهشهای انجام شده در این حوزه محدود به شناسایی موانع به طور مستقل می باشد، در حالی که تعیین ارتباط میان آنها می تواند امکان رفع مانع را با حذف مانع دیگر فراهم سازد. در این مقاله با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری می توان مختصات موانع را براساس قدرت سوق دهندگی و میزان وابستگی تعیین و در نهایت مدلی مفهومی برای مدیریت عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوری های نوین ارائه و مورد تحلیل قرار داد. مدل مذکور می تواند در اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک تکنولوژی بکار گرفته شود.