سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامران رضایی – استادیار گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
معید حق نویس – مدرس گروه مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر
همایون ساجدی – فارغ التحصیل مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر

چکیده:

مدلهای مدیریت ریسک چارچوبهایی توسعه داده شده برای مستند سازی فرآیند شناسایی و مدیریت ریسکهای پروژه هستند . این مقاله به بررسی ۱۱ مدل مدیریت ریسک پرداخته و آنها را از نقطه نظر ارتباط بین فازهای مختلف هر مدل و تکاملشان در طی زمان مورد مقایسه قرار می دهد . رویکردی که توسط پژوهشگران این مقاله برگزیده شده است خوانندگان را قادر می سازد که مدلها را از دیدگاه جامعی بررسی کرده و به آنان قدرت پیشگویی مدلهای آتی و ارائه مدلهای جدیدتری که هنوز توسعه نیافته اند را می بخشد . در این پژوهش نشان داده می شود که چگونه مدلهای مختلف ریسک تکامل یافته و به سوی نقطه واحدی حرکت کرده اند . این حرکت تصادفی نبوده و نتیجه سیر تکاملی مدلها و حصول اتفاق نظر بین محققین است . سیری که نتیجه منطقی نیازمندیهای پروژه های جدید و شرایط نوین محیط اجتماعی , اقتصادی و سیاسی است . و در واقع , تاثیر عوامل گوناگون در زمانهای مختلف , خود را بصورت ضرورت در تاکید بر برخی از فازهای مشخص در آن دوران نشان داده است .