سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مهرداد فروتن – استادیار ، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک، کرمانشا
رسول مرادی دستجردی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، باشگاه پژوهشگران

چکیده:
در این تحقیق تحلیل ارتعاشات آزاد استوانه هایی از ج نس مواد هدفمند ارتوتروپیک به روش بدون المان ی که مبتنی بر فرم ضعیف معادله حرکت م ی باشد، بررسی شده است. در این روش بدون المان از توابع شکل حداقل مربعات متحرکMLS) برای تقریب میدان تغییر مکان و تابع تبدیل برای اعمال شرایط مرزی استفاده شده است . استوانههای م ورد بررسی ترکیبی از دو ماده ایزوتروپیک (الیاف و ماتریس) می باشند که مقدار الیاف آن در راستای شعاع طبق رابطه کسر حجمی تغییر می کند لذا خواص مکانیکی آنه ا در راستای شعاع استوانه متغیر می باشد. در این تحلیل تاثیر توان کسر حجمی و پارامترهای هندسی استوانه بر فرکانسهای طبیعی بررسی شده و نتایج حاصله با نتایج از روش المان محدود و همچنین تحقیقات قبلی چاپ شده مقایسه و مطابقت بسیار خوبی نیز مشاهده شده است