سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
امین سپاهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
کوروش خورشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک , دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله به تحل یل ارتعاشات آزاد ورقها ی نازک ذوزنقه ای با ابعاد دلخواه و شرا یط مـرز ی مختلـف ( آزاد، سـاده، گ یـ ردار ) پرداخته شده است . برای نیل به این هدف از روش انرژی ریلـ ی ریتـز ) ) Raily-Ritz اسـتفاده شـده کـه روشـ ی عـدد ی _ تقریبی است . تابع تقریب مورد استفاده در تئـوری ریلـی ریتـز یـک تـابع چندجملـه ای از درجـه n اسـت . حاصـل بررسـی فرکانسهای طب یعی بی بعد و شکل مودهای ارتعاشی ورق برای ۹ فرکانس اول است . جهت ارزیابی، نتـایج بـه دسـت آمـده بـا مراجع و نرم افزار Ansys مقایسه شده است . همچنین همگرایی پاسخها ب ه ازای تغییر درجه چندجمله ای تابع تقریب مـورد بررسی قرار گرفته است .