سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهرخ حسینی هاشمی – استادیاردانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
ابراهیم محمودپور – کارشناس ارشد هوافضا، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانی
کوروش خورشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهند

چکیده:

این مقاله پاسخ دینامیکی ورقهای میندلین با چهار تکیه گاه ساده تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی مستقر رویفونداسیون الاستیک را بررسی می کند . بارهای مکانیکی شامل بارهای عمود بر سطح ورق و بارهای درون صفحه ای وارد بر لبه های ورق می باشد . دما بصورت خطی در ضخامت ورق تغییر می کند . از روش بسط تو ا بع ویژه برای تعیین رفتار دینامیکی ورق استفاده می شود و مسائلی همچون کمانش و ارتعاشات آزاد نیز بصورت تحلیلی بررسی می گردند . و در نهایت اثرات فونداسیون الاستیک ، انواع بارگذاری ، ناحیه اعمال بار ، تنش غشایی اولیه و تنش خمشی حرارتی برپاسخ دینامیکی ورق بررسی می گردد .