سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید اختراعی – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی رضائی فریمانی – دانشجوی ارشد مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی صادقیان – دانشجوی ارشد مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات یک تیر تیموشنکو تحت بار محوری که در یک لبه دارای ترک باز می باشد مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل شامل بررسی تاثیر بار محوری، تغییر شکل برشی و اینرسی چرخ شی می باشد. هنگامی که ی ک موج تغییر شکل در داخل تیر منتشر می شود وجود هر ناپیوستگی در مسیر حرکت موج می تواند حرکت موج را مختل نماید. از محلی که حرکت موج توسط مانعی محدود شود جبهه موج شروع به انتشار، بازگشت و یا انتقال می کند. در این مقاله ماتریسهای انتقال و انعکاس برای انواع مختل فی از ناپیوستگی ها در یک تیر تیموشنکو تحت بار محوری بدست آمده است. این ناپیوستگی ها می توانند شامل ترک، مرز ویا تغییر در سطح مقطع باشند. به کمک ترکیب این ماتریسها می توان یک راه حل عمومی برای تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهای تیموشنکو تحت بار محوری با ناپیوستگی هایی نظیر ترک یا تغییر سطح مقطع ارائه نمود . نمونه هائی از این روش تحلیل، استخراج گردیده و نتایج آن به کمک مثال های عددی شرح داده شده است ..