سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران دانشجو – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت
مصطفی طالبی توتی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در مقاله حاضر، ارتعاشات آزاد پوستههای استوانه ایFGM دوار تقویتشده به صورت طولی و محیطی تحت بار محوری یکنواخت، باروش عددی GDQ مورد مطالعه قرار گرفته است. در پوسته استوانهای، تنها برای شرط مرزی تکیهگاه ساده حل دقیق معادلات حرکت وجود دارد. برای بررسی شرایط مرزی دیگر از جمله شرط مرزی دو سر آزاد و دوسر گیردار و یا ترکیبی از آنها به ناچار باید از روشهای عددی استفاده کرد. با استفاده از یک شیوه متوس طگیری، خصوصیات تقویتکنندهها و پوسته به صورت یک مدل معادل در نظر گرفته میشوند. معادلات حرکت با نگرش انرژی و بر اساس تئوری پوسته لاو حاصل میگردند. با اعمال روش GDQ و روابطاصلاحی موردنیاز برای در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف، معادلات حرکت پوسته استوانهای به یک سری معادلات جبری تبدیل میگردد. اثر شرایط مرزی مختلف و همچنین تاثیر نسبت حجمی ماده FGM بر روی فرکانس طبیعی بررسی خواهد شد.در ادامه تاثیر بار محوری، به صورت نسبتی از بار بحرانی کمانش، بروی فرکانس طبیعی پوسته مورد مطالعه قرار میگیرد و در ضمن پدیده سرعت بحرانی معرفی میگردد. در نهایت نتایج حاصل از این روش با نتایج سایر محققین مقایسه گردیده و صحت نتایج بررسی میگردد.