سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
وحید طواف – کارشناس ارشد
شاپور مرادی – دانشیار،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
مقاله حاضر به تحلیل ارتعاشات پوسته استوان های ترک دار می پردازد.ترک به صورت محیطی و با طول محدود در نظر گرفته شده است. برای استخراج معادلات ارتعاشی پوسته استوان های از تئوری فلوگه استفاده می شود. پوسته به چهار بخش تقسیم بندی شده و در هر قسمت روش کوادراتور دیفرانسیلی بر معادلات حاکم، معادلات مرزی، معادلات پیوستگی و شرایط ناپیوستگی (ترک) اعمال می گردد. این معادلات به مسئله مقدار ویژه تبدیل شده که با حل آن فرکانس های طبیعی پوسته ترک دار بدست می آیند. به منظور بررسی صحت نتایج با ایجاد ترک در مدل آزمایشگاهی، فرکانس های پوسته ترک دار اندازه گیری شده و با حل عددی مقایسه م یگردد.نتایج بدست آمده دقت مناسب روش عددی کوادراتور دیفرانسیلی را در تحلیل ارتعاشات پوسته ترک دار نشان می دهد.