سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محمدی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
مصطفی غیور – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد صداقت – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

با هدف برسی اثر سیال ایده آل بر فرکانسهای طبیعی پوسته استوانه ای، فرکانسهای طبیعی پوسته استوانه ای با طول محدود در حالت دو سر گیردار، در شرایط پر از سیال ، غوطه ور و در سیال و همچنین در تماس یا سیال داخلی و خارجی به روش انتشار موج و همچنین توسط نرم افزار ABAQUS محاسبه شده و با فرکانسهای پوسته در خلا مقایسه شده است. تطابق خوبی بین نتایج حاصل از روش انتشار موج و نرم افزار مذکور وجود دارد و به علت حرکت بخشی از سیال به همراهپوسته در هنگام ارتعاش ، فرکانسهای طبیعی کوپل شده پائین تر از فرکانسهای در خلا می باشد. شکل مودهای کوپل شده مشابه شکل مودهای در خلا می باشد اما فرکانسها و اندازه جابجایی متفاوتند. همچنین اثر پارامتر مود محیطی n و پارامتر مود طولی m و شرایط مرزی بر فرکانسهای پوسته در تماس با سیال داخلی و خارجی بررسی شده است. با افزایش n اختلاف بین فرکانس کوپل شده و در خلا کاهش می یابد اما پس از عبور از فرکانس اصلی این اختلاف افزایش می یابد.پارامتر m و شرایط مرزی فقط در مودهای پایین مهم می باشند .